Εκτύπωση

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΑΣ

 


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,


Το 2013, με προσδοκία είδαμε την ανεξαρτητοποίηση του Ταμείου μας από το επικουρικό ταμείο του ΙΚΑ. Οι προσδοκίες μας δεν διαψεύστηκαν. Το Ταμείο αναδιοργανώθηκε, εκσυγχρονίστηκε και αύξησε σημαντικότατα την περιουσία του. Η αρχική περιουσία των 320 εκ. ευρώ έχει υπερβεί τα 700 εκ. και η αποθεματοποίηση είναι στο 88%. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκε και η ακίνητη περιουσία του. Μηνύματα αισιόδοξα.  

Το 2023 συνδέεται με τις αποφάσεις για τη νέα μορφή του Ταμείου. Το ιδρυτικό καταστατικό του προβλέπει τη δημιουργία ατομικών μερίδων για τους ασφαλισμένους του.


Οι πολύμηνες συζητήσεις κατέληξαν σε μια πρόταση για τη νέα μορφή του Ταμείου την οποία αποδέχθηκαν και οι τρείς ιδρυτικοί φορείς του, ΕΑΕΕ (εργοδότες), ΟΑΣΕ (εργαζόμενοι), ΕΣΑ (συνταξιούχοι). Στις 18/7/23, η πρόταση αυτή εγκρίθηκε, ομόφωνα, και από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου. Τελεί βεβαίως υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμόδιων εποπτικών αρχών.  


Η νέα μορφή είναι ισορροπημένη και δίκαιη για τους σημερινούς και αυριανούς συνταξιούχους. Βρίσκεται σε αρμονία με τις προσδοκίες της πλειονότητας των ασφαλισμένων και έχει προοπτική.


Πιο συγκεκριμένα :  

 

Η νέα μορφή θα ισχύσει από την 1-1-2024.


Σημερινοί Συνταξιούχοι.

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Οι συντάξεις μας θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με την μορφή και το τρόπο που καταβάλλονται και σήμερα. Έχουν ήδη υπολογισθεί με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.

Σημερινοί εργαζόμενοι.

Η μελλοντική τους σύνταξη θα αποτελείται από 2 τμήματα (ποσά). Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους μέχρι την 31-12-2023, για το οποίο η σύνταξή τους θα υπολογίζεται με τις υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις του Ταμείου. Το τμήμα που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους από 1-1-2024 για το οποίο θα ισχύει η ατομική μερίδα και η σύνταξή τους θα υπολογίζεται με βάση το ποσό που θα έχει συσσωρευθεί στην μερίδα τους (εισφορές εργαζόμενου, εισφορές εργοδότη, απόδοση επενδύσεων).


Ασφαλισμένοι μετά την 1-1-2024.

Η σύνταξή τους θα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που θα έχει συσσωρευθεί στην ατομική τους μερίδα (εισφορές εργαζόμενου, εισφορές εργοδότη, απόδοση επενδύσεων).


Σε ότι αφορά τη χρονική στιγμή. Σημαντική είναι η στιγμή που έχουν ωριμάσει οι συζητήσεις και έχουν επιτευχθεί οι συναινέσεις.
Ταυτόχρονα το Ταμείο έχει ανακεφαλαιωθεί σε καλό βαθμό. Έχουν ολοκληρωθεί δε όλες οι οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), από το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την υποχρέωση επαγγελματικής διαχείρισης των επενδύσεων, της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων κλπ.
Επίσης ολοκληρώθηκε το πλήρως μηχανογραφημένο μητρώο του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Υπάρχει πλέον η πλήρης εικόνα της ασφαλιστικής διαδρομής όλων των ασφαλισμένων και των υποχρεώσεων του ταμείου προς αυτούς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περίπου 28.000 ανενεργοί, που είναι άτομα που ήταν για μικρό μόνο διάστημα στην ασφαλιστική αγορά.